سلامت نگری

عمل تغییر رنگ چشم

عمل تغییر رنگ چشم
گردشگری سلامت سریتامد

قیمت: 6360 دلار

نوع بیمار: از تمام کشورها

استان: استان تهران

شهر: تهران

جزییات

58

عمل تغییر رنگ چشم

عمل تغییر رنگ چشم
گردشگری سلامت سریتامد

قیمت: 6215 دلار

نوع بیمار: از تمام کشورها

استان: استان تهران

شهر: تهران

جزییات

58

عمل تغییر رنگ چشم

عمل تغییر رنگ چشم
گردشگری سلامت سریتامد

قیمت: 6179 دلار

نوع بیمار: از تمام کشورها

استان: استان تهران

شهر: تهران

جزییات

51