روکش دندان

روکش دندان
شرکت ارايه کننده خدمات سلامت 2

قیمت بسته سلامت: 10500000 تومان

نوع بیمار: ایرانی

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

جزییات

93

روکش دندان

روکش دندان
شرکت ارايه کننده خدمات سلامت 2

قیمت بسته سلامت: 20000000 تومان

نوع بیمار: ایرانی

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

جزییات

110

لیفت و بالا کشیدن باسن

لیفت و بالا کشیدن باسن
شرکت ارايه کننده خدمات سلامت 1

قیمت بسته سلامت: 14800000 تومان

نوع بیمار: ایرانی

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

جزییات

97

بوتاکس مو

بوتاکس مو
شرکت ارايه کننده خدمات سلامت 1

قیمت بسته سلامت: 2550000 تومان

نوع بیمار: ایرانی

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

جزییات

107

کاشت مو

کاشت مو
شرکت ارايه کننده خدمات سلامت 1

قیمت بسته سلامت: 5000000 تومان

نوع بیمار: ایرانی

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

جزییات

76

عمل جراحی زیبایی بینی

عمل جراحی زیبایی بینی
شرکت ارايه کننده خدمات سلامت 2

قیمت بسته سلامت: 15000000 تومان

نوع بیمار: ایرانی

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

جزییات

120

عمل جراحی بینی

عمل جراحی بینی
شرکت ارايه کننده خدمات سلامت 1

قیمت بسته سلامت: 10500000 تومان

نوع بیمار: ایرانی

جزییات

79