facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

گور دخمه های جزیره خارک

دخمه های جزیره خارک

دخمه های جزیره خارک

قبرستان باستانی زرتشتیان و مسیحیان

دخمه‌های جزیره‌ی خارک به صورت شرقی-غربی، در منطقه‌ای سرسبز از جزیره قرار دارند. حدود 96 قبر و 70 دخمه در این محل وجود دارد. قدمت این دخمه‌ها به دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اشکانی و ساسانی برمی‌گردد. این دخمه‌ها، مربوط به زرتشتیان است که در گذشته، در این مکان زندگی می‌کردند.

611