گرمابه خان

حمام خان

حمام خان

حمامی با 15 گنبد!

حمام خان در بخش مرکزی شهرستان بستک قرار دارد و خانه‌ی بنی عباسی نیز در کنار این حمام واقع شده است.

458

0