facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

گرمابه حاج میرحسن

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 15

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 15

بازار سنتی قزوین - زورخانه پهلوان شاهوردی - مسجد و مدرسه صالحیه - گرمابه حاج میرحسن

561

گرمابه حاج میرحسن

گرمابه حاج میرحسن

قدیمی ترین حمام قاجاری قزوین

این گرمابه توسط حاج میرحسن در سال 1215 هجری قمری و در اوایل دوره‌ی قاجار ساخته شده‌ است. با توجه به اسناد موجود، حمام حاج میرحسن قدیمی‌ترین حمام قاجاری قزوین و از معدود حمام‌هایی است که از آسیب‌های ناشی از نوسازی‌ها و خیابان‌کشی‌های دوره‌ی پهلوی در امان مانده است.

1351