کباب ترکی شهریار در قزوین

کباب ترکی شهریار

کباب ترکی شهریار

کباب ترکی شهریار واقع در چهار راه عدل شهر قزوین، باعث شده که همیشه در گذر از این چهار راه بوی کباب ترکی آنقدر خوب به مشام برسد که هر رهگذری را به هوس بیندازد.

1638

2