کانتور

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 8

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 8

پارک ملت - کلیسای کانتور

423

1

کلیسای کانتور

کلیسای کانتور

از کوچک ترین کلیساهای ایران

کلیسای کانتور در جنگ جهانی دوم در زمان اشغال ایران به دست روس‌ها ساخته شد. در دوره‌ی مشروطه، محوطه‌ای به نام کانتور در اختیار روس‌های تزاری قرار داشت که دفاتر اداری خود را در آن مستقر کرده بودند. کلیسای کانتور در داخل این محوطه توسط شرکت راه‌سازی روس‌ها بنا شد.

1582

1