facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

کاریز

حریم  قنات در ایران

حریم قنات در ایران

قوانین مدني قنات و نهرها

قوانین مدنی در مورد نهر و قنات و چشمه و حریم مصوب سال 1307/02/18

4007

مرمت و احیای قنات

مرمت و احیای قنات

قنات؛ میراث ملموس ایران

ایرانیان باستان در چندین هزار سال قبل دست به ابتکار جدیدی زده که به آن قنات یا کاریز گفته می‌شود. با قنات می‌توان مقدار قابل توجهی از آب‌های زیرزمینی را جمع‌آوری کرد و به سطح زمین رساند تا آب آن در تمام طول سال بدون هیچ کمکی از درون زمین به سطح آن جاری شود. پژوهشگران معتقدند که بهره‌برداری از قنات ابتدا در ایران صورت گرفته و در دوره‌ی هخامنشی توسط ایرانیان به عمان، یمن و آفریقا نیز راه یافته است.

1369

قنات در معماری ایران (قسمت دوم)

قنات در معماری ایران (قسمت دوم)

شاهکار مهندسی آبی در ایران

ﻗﻨﺎت یکی از ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻨﻮن مهندسی معماری در ایران اﺳﺖ ﻛﻪ بعدها در بسیاری از کشورها گسترش یافته است. اجرای قنات نیز لازمه‌ی آگاهی داشتن از رﻓﺘﺎرهای آب‌های زیرزمینی و ﺗﺸﻜﻴﻼت زﻣﻴﻦ‌شناسی دارد. در ﺑﺴﻴﺎری از قنات‌ها ﻛﻪ عمر آن‌ها به ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ برمی‌گردد، پیچیدگی این قنات‌ها به صورتی است که بعدها در مورد سیستم آن بسیار تحقیقات صورت گرفته است.

1342

قنات در معماری ایران (قسمت اول)

قنات در معماری ایران (قسمت اول)

ایران سرزمین قنات‌ها

قدمت بسیاری از قنات‌های ایران، بالای پنج یا شش هزار سال است و عمری برابر با تاریخ کهن ایران دارد. بهره‌برداری از قنات ابتدا در ایران صورت گرفته است و سپس در دوره‌ی هخامنشی توسط ایرانیان به عمان، یمن و آفریقا راه یافته است. بعد از حمله‌ی اعراب به ایران، مسلمانان آن را به اسپانیا بردند. مهمترین و قدیمی‌ترین کاریزها در ایران، افغانستان و تاجیکستان است. در حال حاضر چهل هزار قنات فعال در ایران وجود دارد. مهم‌ترین قنات‌های ایران در استان‌های کویری خراسان، یزد، کرمان، مرکزی و فارس وجود دارند.

1735