کاروانسرای شاه عباسی همدان

کاروانسرای تاج آباد

کاروانسرای تاج آباد

از معدود کاروانسراهای مدور ایران

این کاروانسرا به دوره‌ی قاجار برمی‌گردد و معروف به کاروانسرای شاه عباسی است. بانو جهان قاجار و میرزا علی نقی از خیرینی هستند که در ساخت این بنا نقش داشتند. این کاروانسرا در دوران صفوی از مهم‌ترین کاروانسراهای غرب ایران بوده و در گذشته برای استراحت مسافران و خرید و فروش اجناس به‌کار می‌رفته است.

1044

1