چشمه آبگرم چستانه

آبگرم چستانه

آبگرم چستانه

لذت آبتنی در زیر آفتاب سوزان!

آبگرم چستانه در اطراف روستایی به نام خون‌سرخ قرار گرفته است که با بندرعباس تقریبا 25 کیلومتر فاصله دارد. آب گرم این چشمه دارای گوگرد است. این چشمه در بین گردشگران ناشناخته مانده و ظرفیت گردشگری بسیار خوبی دارد.

717

0