پایتخت خوشنویسی ایرانی

هنر سنتی خوشنویسی ایران در اجلاس میراث ناملموس یونسکو ثبت جهانی  شد

هنر سنتی خوشنویسی ایران در اجلاس میراث ناملموس یونسکو ثبت جهانی شد

برنامه‌ی ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران به عنوان هفدهمین عنصر فرهنگی ناملموس ایران لحظاتی پیش در شانزدهمین اجلاس میراث ناملموس یونسکو بررسی و در فهرست میراث جهانی ثبت شد.

90

0