پارکینگ بلوار دهخدا در قزوین

پارکینگ بلوار دهخدا

پارکینگ بلوار دهخدا

این پارکینگ در بلوار دهخدا در شهر قزوین قرار دارد و مسیر تردد آن نیز بسیار عالی است و می‌توان به راحتی از آن استفاده کرد.

573

0