پارکینگ بزرگ فردوسی

پارکینگ بزرگ فردوسی

پارکینگ بزرگ فردوسی

پارکینگ بزرگ فردوسی قزوین در ابتدای خیابان فردوسی و در جنوب آن قرار دارد و به بافت تاریخی و دیدنی قزوین بسیار نزدیک است. پس اگر مسیرتان اطراف سبزه میدان است می‌توانید از این پارکینگ استفاده کنید.

568

0