نگارستان نبویه قزوین

کاروانسرای موسی وزیر

کاروانسرای موسی وزیر

اوج زیبایی در مرز نابودی

این کاروانسرا با تمام زیبایی خود در خیابان پیغمبریه‌ی استان قزوین واقع شده است. برای رفتن به کاروانسرای موسی وزیر در انتهای بازار، از مقابل درِ ورودی شرقی مسجدالنبی و راسته‌ی نجاران گذر کنید و در نهایت به این کاروانسرا می‌رسید. این کارونسرا که به نام سازنده‌اش در روزگاران قدیم شهرت یافته است.

891

1