میدان امام خمینی

همدان نگری دانشجویی - مسیر 1۰

همدان نگری دانشجویی - مسیر 1۰

کلیسای گریگوری استفان - میدان امام خمینی (ره) - کاروانسرای گلشن

628

0

همدان نگری دانشجویی ـ مسیر 2

همدان نگری دانشجویی ـ مسیر 2

میدان امام خمینی (ره) - آرامگاه استر و مردخای - بازار سنتی همدان

400

0

میدان امام خمینی (ره)

میدان امام خمینی (ره)

جذابیت رنسانسی در مرکز همدان

میدان امام خمینی همدان از بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین میدان‌های ایران است. این میدان به دلیل ارتباط با شش خیابان مهم شهر همدان، به تمام شهر دسترسی دارد. همچنین به دلیل وجود این خیابان در زمینه‌ی شهرسازی از منظم‌ترین شهرهای ایران به‌حساب می‌آید.

932

2

میدان نقش جهان

میدان نقش جهان

زیباترین میدان دنیا

میدان نقش جهان در شمال شهر اصفهان قرار دارد. شما می‌توانید از طریق خیابان حافظ در شرق و خیابان سپه در غرب که به محور اصلی و تاریخی چهارباغ عباسی ختم می شود به آن دسترسی داشته باشید. از خیابان استانداری دسترسی پیاده به میدان از طریق کوچه‌ پشت مطبخ و کوچه‌های عمود به میدان امکان پذیر است. دسترسی از این خیابان به دلیل وجود پارکینگ برای گردشگران مناسب‌تر است.

1221

0