facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

میدان امام خمینی

همدان نگری دانشجویی - مسیر 1۰

همدان نگری دانشجویی - مسیر 1۰

کلیسای گریگوری استفان - میدان امام خمینی (ره) - کاروانسرای گلشن

377

همدان نگری دانشجویی ـ مسیر 2

همدان نگری دانشجویی ـ مسیر 2

میدان امام خمینی (ره) - آرامگاه استر و مردخای - بازار سنتی همدان

322

میدان امام خمینی (ره)

میدان امام خمینی (ره)

جذابیت رنسانسی در مرکز همدان

میدان امام خمینی همدان از بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین میدان‌های ایران است. این میدان به دلیل ارتباط با شش خیابان مهم شهر همدان، به تمام شهر دسترسی دارد. همچنین به دلیل وجود این خیابان در زمینه‌ی شهرسازی از منظم‌ترین شهرهای ایران به‌حساب می‌آید.

498

میدان نقش جهان

میدان نقش جهان

زیباترین میدان دنیا

میدان نقش جهان در شمال شهر اصفهان قرار دارد. شما می‌توانید از طریق خیابان حافظ در شرق و خیابان سپه در غرب که به محور اصلی و تاریخی چهارباغ عباسی ختم می شود به آن دسترسی داشته باشید. از خیابان استانداری دسترسی پیاده به میدان از طریق کوچه‌ پشت مطبخ و کوچه‌های عمود به میدان امکان پذیر است. دسترسی از این خیابان به دلیل وجود پارکینگ برای گردشگران مناسب‌تر است.

802