موزه آبگینه و سفالینه ایران

موزه آبگینه و سفالینه های ایران

موزه آبگینه و سفالینه های ایران

موزه تخصصی شیشه و سفال ایران

موزه‌ی آبگینه و سفالینه‌های ایران یکی از موزه‌های پایتخت است که در شهر تهران، خیابان جمهوری، خیابان سی تیر واقع شده است. موزه‌ی آبگینه، موزه‌ی تخصصی شیشه و سفال و یکی از پربازدیدترین موزه‌های تهران است و بیش‌تر بازدیدکنندگان آن گردشگران خارجی هستند.

37

0