مهاجران افغانی

وقتی افغان ها ارزش بافت تاریخی را بیشتر می‌دانند

وقتی افغان ها ارزش بافت تاریخی را بیشتر می‌دانند

بافت تاریخی یزد در تصرف اتباع بیگانه!

از ساماندهی میدان امیر چخماق یزد و جگرکی‌هایی که با وجود هشدارهای رسانه‌ای حالا میز و صندلی‌هایشان را جلوی مغازه‌ها می‌چینند تا افغان‌هایی که در زمان حضورشان در بافت تاریخی یزد و شهر مهاجر پذیرش، باعث حفاظت از این بافت شد تا امروز که جهانی شود، دغدغه‌هایی است که در دومین سالگرد ثبت جهانی شهر تاریخی یزد مطرح شدند.

90

0