مسجد روستای توریان قشم

مسجد توران شاه

مسجد توران شاه

مسجدی بازمانده از دوران مغول

مسجد توران شاه جزیره‌ی قشم، به روزگار شورش مغول‌ها و ناهنجاری‌های آن دوران برمی‌گردد. زمانی که سلسله توران از میناب به هرمز پناه می‌بردند، عده‌ای از آن‌ها به دلیل آبادانی و سرسبزی راهی روستایی در نزدیکی جزیره‌ی قشم شدند و در آن‌جا سکونت پیدا کردند.

488

0