مسجد جامع صغیر قزوین

مسجد حیدریه

مسجد حیدریه

زیباترین نمونه خط کوفی در سرزمین ایران اینجاست

احتمالا در دوران هارون الرشید قزوین دارای دو مسجد جامع می‌شود. مسجد جامع بزرگ‌تر در دل شهر عتیق واقع بوده و به شافعی‌ها و شیعیان تعلق داشت. مسجد جامع دیگر هم متعلق به اصحاب ابوحنیفه بوده که امروزه ما آن را به مسجد حیدریه می‌شناسیم.

1036

1