قلعه شیخ

قلعه نصوری

قلعه نصوری

قلعه ای زیبا و عظیم مربوط به دوره قاجار

قلعه‌ی نصوری، متعلق به اوایل دوره‌ی قاجار است که ساخت این قلعه به دستور شیخ جبار نصوری در حدود 180 سال قبل انجام شده است. معمار این بنای عظیم علی اصغر شیرازی بوده است.

922

0