عمارت سردار مفخم قزوین

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 3

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 3

عمارت سردار مفخم - سردر عالی قاپو - کارگاه سفال آلما - خیابان سپه - مسجد جامع قزوین - بازارچه سپه

960

0

عمارت سردار مفخم

عمارت سردار مفخم

معماری چشم نواز در بافت تاریخی قزوین

این بنا اواخر دوره‌ی قاجار ساخته شده است. عمارت سردار مفخم زمانی خانه‌ی فرهنگ امیرکبیر بوده‌ و امروز دفتر وزارت امور خارجه در قزوین است. در این موزه آثار اهدایی دکتر صالحی از زمان تصدی‌گری وزارت امور خارجه از سال 89 تا 92 به نمایش گذاشته شده‌است.

1576

0