facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

عمارت داعی

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 6

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 6

خانه زعیم - عمارت داعی - دروازه درب کوشک

506

عمارت داعی

عمارت داعی

عمارتی اداری با حیاطی زیبا

از بین خانه‌های تاریخی زیادی که در استان قزوین قرار دارند، تعداد محدودی از آن‌ها حال و روز بهتری داشته و کمتر مورد آسیب و تخریب قرار گرفته‌اند، که یکی از این خانه‌های تاریخی، عمارت داعی است که در خیابان نادری شمالی واقع شده است.

1430