شهر ملی صنایع دستی

روستای اندج به‌عنوان روستای ملی گلیم الموت ثبت شد!

روستای اندج به‌عنوان روستای ملی گلیم الموت ثبت شد!

در پنجمین جلسه‌ی شورای راهبردی تعیین شهر‌ها و روستا‌های ملی صنایع‌دستی در ۲۲ آذر 1400 پس از بازرسی میدانی و دفاع بسیار خوب نمایندگان و مسئولان استانی، ثبت روستای اندج به عنوان نخستین پرونده‌ی ارسالی از قزوین در حوزه‌ی ثبت ملی شهر‌ها و روستا‌های صنایع‌دستی مورد تایید قرار گرفت.

31

0