زیارتگاه حضرت خضر نبی در آبادان

قدمگاه خضر نبی (ع)

قدمگاه خضر نبی (ع)

رد پای پیامبر سبز

حضرت خضر (ع)، یکی از اولیای الهی است که برخی او را پیامبر نیز دانسته‌اند. نامش به صراحت در قرآن نیامده ولی بر اساس برخی احادیث او همان شخصی است که داستان موسی و خضر با او در سوره‌ی کهف آمده است.

491

0