facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

زورخانه بابا شاهوردی قزوین

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 15

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 15

بازار سنتی قزوین - زورخانه پهلوان شاهوردی - مسجد و مدرسه صالحیه - گرمابه حاج میرحسن

807

زورخانه پهلوان شاهوردی

زورخانه پهلوان شاهوردی

قدیمی ترین زورخانه فعال کشور

زورخانه و ورزش‌های مرسوم در آن امروزه رو به فراموشی گذاشته‌اند و باید قدر معدود مکان‌هایی مانند زورخانه‌ی پهلوان شاهوردی را دانست.

1300