facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

زندگی اجتماعی

محله های تاریخی منبع الهام هویت اصیل زندگی اجتماعی برای شهرها و شهروندان هستند

محله های تاریخی منبع الهام هویت اصیل زندگی اجتماعی برای شهرها و شهروندان هستند

عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان گفت: امروزه که هویت شهری ما دچار یک بحران جدی شده که در آن معنای بسیاری از فرهنگ ها، ایده ها و روابط اجتماعی از دست رفته، برای بازیابی آن باید مظاهر به جای مانده آن را احیاء کرد که یکی از مهمترین آنها هم همین محلات و بافت های تاریخی هستند.

625