دانشگاه شریف

داستان معماری برج آزادی

داستان معماری برج آزادی

بنایی که قد کشید تا تاریخ و فرهنگ ایرانی را به رخ بکشد

حسین امانت: «می‌دانید، فکر نکنید که من این را امضا کردم مثل اینکه دارم یک ساختمان عادی می‌سازم و پولی در مقابلش می‌گیرم. برای من مهم است که این بنا تجسم تمام تصورهای من است درباره تاریخ ملتم.»

1561

0