حمام پیرنیا

حمام تاریخی پیرنیا را در حین مرمت، تخریب کردند؟

حمام تاریخی پیرنیا را در حین مرمت، تخریب کردند؟

فرقی ندارد چه از فضای بیرونی عمارت یا بلندی آوارهای خانه به سمت جنوبِ عمارت، گویا یک چیز کم است. بنای خشتی که تا همین چند وقت قبل فعالان میراثی و کتاب‌های تاریخ به نام «حمام پیرنیا» می‌شناختند، حالا جایش پشتِ دیوار رو به بن‌بست پیرنیا خالی است.

843

0