جنگل جزینک زابل

جنگل جزینک

جنگل جزینک

یکی از بزرگ ترین جنگل های بیابانی ایران

جنگل جزینک در شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. این شهرستان مرز ایران با افغانستان است و با اینکه در بیابان قرار دارد اما آب رود هیرمند این منطقه را نسبت سایر نقاط این استان به شدت متمایز کرده است.

1195

3