facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

تهران قدیم قزوین

دروازه تهران قدیم

دروازه تهران قدیم

دروازه ای قدیمی با 8 گلدسته در ورودی قزوین

دروازه تهران قدیم و نیز دروازه درب کوشک، دو دروازه از 9 دروازه باقیمانده از دوره قاجار در قزوین است. این دروازه که در قدیم، بیرون از شهر بود و محل ورود و خروج مردم پیاده و سوار بود. حال با گسترش بافت شهر، درون آن قرار گرفته است.

897