تاریخ معماری

معماری دست کند یا معماری بوم کند چیست؟

معماری دست کند یا معماری بوم کند چیست؟

معماری دست‌كند یا بوكن در نقاط مختلف جهان و به صورت‌های متنوعی قابل مشاهده هستند. در نگاه نخست ساده‌ترین معماری كه در ذهن تصور می‌شود، فضاهایی است که با دست و با ابزارهای ابتدایی و سنگی در دل کوه یا به صورت زیرزمینی کنده می‌شوند. هدف از ایجاد این معماری سرپناهی برای انسان است. برخی از گونه‌های این نوع معماری، ظاهری ساده ولی در عین حال ساختاری پیچیده دارند که با گذشت زمان و بر اساس نیاز انسان شكل گرفته‌اند.

1485

1

تاریخچه معماری ایران (ساسانی)

تاریخچه معماری ایران (ساسانی)

پیشگامان ساخت گنبد در ایران

ساسانیان پیشگام معماری ایران بودند. دین زرتشت در این دوره به رسمیت شناخته شد و معماری مذهبی را به وجود آورد. گنبد با دهانه‌ی بزرگ، آتشکده و چهار طاقی از جمله دست آوردهای ساسانیان بوده است.

730

2

تاریخچه معماری ایران (هخامنشی)

تاریخچه معماری ایران (هخامنشی)

قدرتمندترین امپراطوری ایران

هنر پارسی را باید در هنر بین النهرین جست و جو کرد که با هنر ایرانی عجین شد و هنر هخامنشی را ساخت. هخامنشیان از قدرت و عظمت سیاسی برخوردار بودند که این در هنر و معماری آن‌ها نیز متجلی شد و هنر قدرتمدی را به وجود آورد. تخت جمشید یکی از قدرت‌نمایی‌های هخامنشان در ایران بود.

1722

2

تاریخچه معماری در ایران (مادها)

تاریخچه معماری در ایران (مادها)

مادها پیشگام معماری پارسی

قوم مادها حکومت قبل از امپراطوری هخامنشی بودند و نقطه‌ی عطف معماری در ایران که بعدها سرمنشا بسیاری از عناصر در معماری بودند. ولی از این دوره اطلاعات بسیار کمی در دست است. اما با کاوش‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در تپه‌های باستانی، سفال‌ها و معماری به جای مانده می‌توان به این نتیجه رسید که تمدن ماد پُلی مهم میان تمدن‌ها در آینده بوده است.

1797

1

تاریخچه معماری در ایران (پیدایش)

تاریخچه معماری در ایران (پیدایش)

از غار تا زیگورات

پیدایش معماری را باید از غارها جستجو کرد زیرا که ابتدایی‌ترین خانه انسان است. سرپناهی که ابتدایی ترین اتفاقات در غار افتاده است. این جا جایی است که سرآغاز معماری و هنر را در آن جست و جو کرد. آشنایی با این معماری جهان بینی انسان نخست را نسان می‌دهد. این تکانل از سنگ آغار می‌شود در آجر به تکامل خاص خود می ‌رسد.

984

1