بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

نمونه ای نادر از معماری اسلامی در قرون وسطا

این بنا همان‌گونه که از نامش برمی‌آید خانقاه و عبادتگاه بوده و بعدها پیکر بنیان‌گذار مجموعه و چند تن از بزرگان صفوی را نیز در خود جای داده است. به جز شیخ صفی‌الدین اردبیلی؛ جد سلاطین صفویه و بنیان‌گذار خانقاه، چند تن از بزرگان، مشایخ و سلاطین دوره صفوی نیز در این مجموعه به خاک سپرده شده‌اند.

1294

0