بقعه بی بی شهربانو

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 17

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 17

امامزاده بی بی شهربانو - بازارچه سپه - مسجد جامع قزوین

447

2

امامزاده بی بی شهربانو

امامزاده بی بی شهربانو

امامزاده بی بی شهربانو در استان قزوین، شهرستان قزوین، خیابان تهران قدیم و كوچه بی بی شهربانو واقع شده است. از سبک و وضع بنا بر می‌آید که هسته‌ی اصلی آن در دوره‌ی ساسانی ساخته شده باشد و در سده‌ی چهارم (عهد آل بویه) از آن برای آرامگاه استفاده شده و قسمت‌هایی به آن افزوده‌ شده است.

1041

0