آسوم چوب

دست سازه نگری در قزوین - مسیر 2

دست سازه نگری در قزوین - مسیر 2

کارگاه سفال آلما - کارگاه گره چینی آسوم چوب - کارگاه و فروشگاه صنایع دستی بلور فرخ لقا

692

2

کارگاه گره چینی آسوم چوب

کارگاه گره چینی آسوم چوب

گره چینی یکی از رشته های صنایع دستی و بومی قزوین می باشد که در بیشتر بناهای تاریخی آن دیده می شود. امروز از این هنر بیشتر در دکوراسیون داخلی استفاده می شود

903

1