آرامگاه حمدالله مستوفی

قزوین نگری دانشجویی ـ مسیر 1۶

قزوین نگری دانشجویی ـ مسیر 1۶

دروازه تهران قدیم - ساندویچ نفس گیر - آرامگاه حمدالله مستوفی

831

2

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 14

قزوین نگری دانشجویی - مسیر 14

کلیسای کانتور - آرامگاه حمدالله مستوفی - حمام میرزا کریم

690

4

آرامگاه حمداله مستوفی

آرامگاه حمداله مستوفی

گنبد درازی در شلوغی های شهر

آرامگاه حمداله مستوفی مربوط به دوره ایلخانی است و در استان قزوین، شهر قزوین، خیابان طالقانی، خیابان ملک‌آباد سابق و در کوچه مستوفی واقع شده است.

997

1