آرامگاه باباپیر

آرامگاه بابا پیر

آرامگاه بابا پیر

در ایران برای اشخاص مسن یا به عبارتی پیر احترام خاصی قائل بودند و در عرفان و تصوف هم که پیر معنی خاص خود را داشت، ازاین‌رو به بزرگان معمولاً پیر گویند و مقابر و آرامگاه‌های زیادی به نام پیر در ایران‌زمین وجود دارد.

918

0