facebook instagram telegram aparat twitter.png

به شبکه‌های اجتماعی ایران نگری بپیوندید

آتشکده کرکو

آتشکده کرکوه

آتشکده کرکوه

جایی که فردوسی برای مشورت با موبدان به آن جا می رفت!

گفته می‌شود این آتشکده تا سده‌ی هفتم هجری مورد استفاده قرار می‌گرفته است. یاقوت حموی؛ از مورخان عرب‌زبان یونانی تبار آن زمان کرکویه را شهری توصیف می‌کند که آتشکده‌ای داشته که نزد زرتشتیان بسیار محترم شمرده می‌شده است و بسیار آباد و زیبا بود.

393